Browsing loại

Giải trí

Cuộc đua của các rạp phim

Nha Trang ngày càng có nhiều rạp chiếu phim hiện đại. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trở nên thú…